Vendimet e bordit të FVK-së nga mbedhja e fundit

FVK

Bordi i FVK-së në mbledhjen e mbajtur me 10 Tetor 2022 ndër të tjera ka shqyrtuar dhe miratuar propozimet e Komisionit për Akte Normative për ndryshime. Në kuadër të këtyre ndryshimeve në Statutin dhe aktet tjera normative, Komisioni ka bërë harmonizimin e Statutit dhe akteve tjera konform kërkesave nga MKRS […]